Ochrana súkromia

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Winmed, s.r.o. so sídlom Jelenecká 177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO 52 116 603. (ďalej ako „Winmed“)

 

Winmed rešpektuje vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu webovú stránku a pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“), ako aj so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany zákazníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Je veľmi dôležité, aby ste boli informovaní o tom, že  Winmed je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. 

Táto politika ochrany súkromia stanovuje postupy spracúvania informácií, ktoré vykonáva  Winmed pri používaní Internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí. 

Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu vašich osobných údajov poskytujeme vždy pri konkrétnom zbere vašich osobných informácii, pokiaľ to zákon vyžaduje. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti prednosť pred týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

1. Rozsah a súhlas s uvedenými zásadami ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na údaje, ktoré o vás zbierame najmä za účelom ponuky výrobkov a služieb. Použitím Webovej stránky (viď nižšie), súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný váš samostatný súhlas.

Použitím Webovej stránky súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. O vykonaných zmenách súvisiacich s pravidlami spracúvania vašich osobných údajov vás bude  Winmed informovať prostredníctvom Vami poskytnutej e-mailovej adresy.

 

2. Osobné údaje zbierané spoločnosťou Winmed

 Winmed môže zbierať vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátanie:

 • Online a elektronických interakcií, vrátane Webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ alebo aplikácií na soc.sieťach tretích strán (napr. Facebook) (ďalej ako „ Winmed stránky“)
 • Offline interakcie, vrátanie priamych marketingových kampaní, tlačených registračných kariet, vstupov do súťaží a kontaktovaní cez Servis pre zákazníkov; a
 • vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. online reklama), ktorý Winmed alebo dodávatelia služieb v zastúpení  Winmed poskytujú cez stránky tretích strán nebo aplikácií.
 •  

2.1. Údaje poskytnuté priamo

Tieto údaje nám poskytujete za určitým cieľom:

 • Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúcich Winmed osobne vás kontaktovať (tj. meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)
 • Demografické informácie vrátane dáta narodenia, veku, pohlavia, lokálity (napr. PSČ, mesto, štát), obľúbených výrobkov, záujmov, záľub a informácií o domácnosti alebo životnom štýle.
 • Platobné informácie vrátane tých potrebných k nákupu (tj. číslo platobnej karty, expirácia karty, fakturačná adresa)
 • Prihlasovacie údaje k profilu vrátane informácií k založeniu profilu (prihlasovacie meno/email, užívateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky/odpovedi)
 • Odpoveď na otázku vrátanie informácie, ktorú s  Winmed zdieľate o vašej skúsenosti s používaním výrobkov a služieb Winmed (komentáre, návrhy, prehlásenia alebo iná reakcia vo vzťahu k výrobkom Winmed)
 • Obsah vytvorený užívateľmi (napr. videá, fotografie a osobné príbehy, ktorý vytvoríte a zdieľate s  Winmed vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmienky udelenia Vášho výslovného súhlasu.

2.2. Údaje, ktoré zbierame v priebehu návštevy Webovej stránky

Viac detailov o týchto dátach nájdete v Politike cookies. 

2.3. Údaje z iných zdrojov

Môžeme zbierať údaje z iných legitímnych zdrojov za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb. 

 

3. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje osôb mladších 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. osoby mladšej ako 18 rokov, údaje odstránime z našich záznamov bezodkladne.  

 

4. Pre aké účely a ako používame osobné údaje

Winmed zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch.  Winmed použije vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

 • Online objednávky– spracúvanie a poslanie vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky.  Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky  Winmed – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Winmed. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím osobných údajov, ako je napr. číslo vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.
 • Spravovanie profilu– vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy loajalitných programov, ktoré sú prepojené s vaším profilom (účtom).
 • Servis pre zákazníkov– poskytnutie zákazníkských služieb, vrátane reakcií na vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom. Servis pre zákazníkov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.
 • Spojenie so zákazníkom– väčšie a aktívnejšie zapojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre zákazníka
 • Personalizácia–  Winmed môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje  Winmed kompletný obrázok zákazníka a na druhú stranu umožňuje  Winmed poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:

Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití stránok

Výrobkov – vylepšenie výrobkov Winmed, aby uspokojili potreby zákazníkov demografických informácií, profilovaní zákazníka a spätnej informácie od zákazníka. 

Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane  Winmed využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.

 • Marketingová komunikácia– poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre. Pokiaľ ste súhlasili s obdržaním SMS, budú doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.
 • Sociálne siete– poskytovanie sociálne komunikácie vrátane:

Nástroje komunity Webových stránok  – pri návšteve Webovej stránky cez komunitný nástroj, vložíte recept, obrázok alebo iný obsah,  Winmed môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, kde môžete zdielať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
Soc.siete tretích strán – pokiaľ použijete „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, môže  Winmed použiť osobné údaje. Tieto nástroje  Winmed integruje na stránky za účelom usporiadania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja  Winmed môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.
Iné – údaje môže  Winmed používať pre iné špecifické účely vrátania dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre zákaznícke prieskumy.

 

5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo

Winmed nebude nikdy zdieľať vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme vás o tom dopredu neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas. 
Winmed môže tiež zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba vo výslovne dohodnutých prípadoch.

Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia

Môžeme využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracúvať vaše údaje v rozsahu týchto služieb. 

Winmed spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktoré pristupujete na Webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako  Winmed a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov Winmed.

Partneri a spoločná propagácia

Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci Webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov, avšak iba s Vaším výslovným súhlasom. Pokiaľ sú v rámci propagačnej akcie vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Winmed, budeme vás o tom informovať pri zbere týchto dát.  V rámci propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných údajov, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako Winmed. Pokiaľ si neprajete, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa akcie.

 

6. Vaše práva

6.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie

Máte právo nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:

 • Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie
 • Pokiaľ máte účet vo Winmed, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenia profilu
 • Kontaktovaním nás na emailovej adrese: info@winmed.sk .

Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z Winmed, ako potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu (potvrdenie účtu, zmeny hesla).

6.2. Prístup a oprava

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na Webových stránkach (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

6.3. Právo na výmaz osobných údajov

V prípade, že účel spracúvania osobných údajov pominul, máte právo uplatniť právo na výmaz osobných údajov v zmysle § 23 ZOOÚ.  Winmed následne bez zbytočného odkladu vaše osobné údaje vymaže. Rovnako máte právo na výmaz vašich osobných údajov, a to v prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas, namietate spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, dôvodom pre výmaz je splnenie povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

6.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby  Winmed obmedzilo spracúvanie osobných údajov v zmysle § 24 ZOOÚ, v prípade, že namietate správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné,  Winmed už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku alebo namietate spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 ods. 1 ZOOÚ.

6.5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Winmed, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú v súlade s ZOOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6.6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie – vykonávate činnosti vo verejnom záujme, alebo spracúvanie je dané na základe oprávnených záujmov  Winmed alebo v prípade profilovania založeného na ustanoveniach ZOOÚ. Súčasne máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 

6.7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás obdobne významne ovplyvňujú. Dané sa však neuplatni v prípade, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy medzi vami a Winmed, alebo v prípade, že spracúvanie bolo vykonané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ak je takéto spracúvanie Vami výslovne odsúhlasené.

6.8. Právo na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ

V prípade, že  dôjde k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov zverejňuje vzor návrhu na svojom webovom sídle.

 

7. Bezpečnosť a uchovanie dát

7.1. Bezpečnosť údajov

Winmed je v zmysle ZOOÚ povinné prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZOOÚ. Uvedené opatrenia je  Winmed povinné podľa potreby aktualizovať.  Winmed má nastavených niekoľko bezpečnostných meraní pre udržanie vašich osobných údajov v bezpečí:

 • Zabezpečenie operačného prostredia–  Winmed zhromažďuje vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné iba pre zamestnancov Winmed, agentúry a zmluvných partnerov na princípe „nutnosti“.  Winmed dodržuje v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy.
 • Šifrovanie informácií o platobnom styku–  Winmed používa štandardizované šifrovanie k zabezpečeniu citlivých finančných informácií (informácie o platobnej karte).
 • Povolenie prístupu na účet–  Winmed vyžaduje, aby registrovaní užívatelia potvrdili platnosť svojej identity (prihlasovacie údaje, heslo) pred vstupom na stránky alebo pri zmenách na účte. Toto opatrenie zamedzuje neautorizovanému prístupu.

Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré verejne zdieľate napr. na komunitných stránkach.

7.2. Uchovanie dát

Winmed bude uchovávať osobné údaje iba počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely, pre zodpovedanie Vášho dotazu alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných nariadení.

 

8. Ako nás kontaktovať

Winmed je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na Winmed, s.r.o. na info@winmed.sk alebo na poštou na adrese sídla spoločnosti.